๑๒ สิงหา มหาราชินี: วิทยาลัยพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย-เยอรมัน) [เลื่อนเม้าส์ลงด้านล่าน เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ | Scrolling Down For Enter Website]

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธ์ุ
(ไทย-เยอรมัน)

 

 

 

“...ยอมเหนื่อย…
แต่ละปี....
...ไม่อยากให้เวลา
ผ่านไปเฉย ๆ ...
...ไปที่ไหน...
ขอให้ได้ผลดีต่อราษฎร”

 

พระราชกระแส

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

น้ำและป่าไม้

 

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

เข้าสู่เว็บไซต์
Enter Website

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการกาฬสินธุ์
(ไทย-เยอรมัน)

Kalasin Commercial
And Technological
College (Thai-German)